Nauji nariai: gaukite pirmąsias 7 IKANDU mokymo dienas nemokamai! Atraskite nuolaidą dabar!
Visos kategorijos
Reading Time: < 1 minute

                                        PATVIRTINTA

                IKANDU, VšĮ direktoriaus
           2023 m. balandžio 23 d.                                 įsakymu Nr. VI-64

IKANDU, VšĮ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. IKANDU, VšĮ (toliau – akademija) metodinės veiklos nuostatai (toliau — Nuostatai) apibrėžia akademijos mokytojų organizuojamą metodinę veiklą, jos organizavimo principus, tikslus, uždavinius, formas ir koordinavimą.
 2. Nuostatų parengimo teisinis pagrindas:
  • Švietimo įstatymas;
  • Akademijos nuostatai.
 3. Pagrindinės šiame dokumente vartojamos sąvokos:
  • metodinė veikla — mokytojų, Akademijos vadovų bei kitų švietimo specialistų organizuota veikla, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija;
  • Akademijos metodinė taryba – Akademijoje veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti mokytojų metodinę veiklą;
  • metodinė priemonė — mokytojų ar kitų autorių parengta medžiaga, kuria perteikiama ugdymo patirtis, rekomenduojama medžiaga mokymui ir mokymuisi;
  • mokymo priemonės – ugdymo procese naudojamos vaizdinės, techninės, demonstracinės, laboratorinės priemonės, prietaisai, medžiagos, mokomosios kompiuterinės priemonės, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymui naudojamos mokymo priemonės.

II SKYRIUS

METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Metodinės veiklos tikslas — sudaryti sąlygas skatinti, gerinti ir tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją, skleisti savo sukauptą patirtį ir siekti švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.
 2. Metodinės veiklos uždaviniai:
  • užtikrinti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą;
  • skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi ir ją skatinti.

III SKYRIUS

METODINĖS TARYBOS SUDARYMO PRINCIPAI IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Akademijos metodinė taryba – Akademijoje veikianti mokytojų grupė.
 2. Akademijos metodinė taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Akademijos nuostatais arba Akademijos vadovo patvirtintuose Akademijos metodinės veiklos nuostatais ir šiais nuostatais.
 3. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

2

 1. Metodinei tarybai vadovauja pirmininkas, kuris išrenkamas atviru balsavimu paprasta balsų dauguma kas dveji metai. Rinkimai organizuojami birželio mėnesį, pirmininkas veiklą pradeda nuo rugsėjo 1 d. Metodinės tarybos sudėtis keičiasi pasikeitus metodinės tarybos pirmininkui.
 2. Akademijos metodinės tarybos veiklai vadovauja pirmininkas.
 3. Akademijos metodinės tarybos pirmininkas renkamas kas dveji metai.
 4. Akademijos metodinė taryba sudaroma ne ilgesniam nei dviejų metų laikotarpiui.
 5. Akademijos metodinė taryba yra kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 3-7 asmenų (įskaitant pirmininką).
 6. Metodinės tarybos susirinkimai rengiami ne rečiau kaip 3 kartus per metus.
 7. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų narių.
 8. Visi sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma.
 9. Susirinkimo funkcijos:
  • tvirtinti, keisti ar papildyti Akademijos metodinės veiklos organizavimo nuostatus;
  • rinkti Akademijos ir tarybos pirmininką, sekretorių ir juos atšaukti;
  • tvirtinti Akademijos metodinės tarybos veiklos planus;
  • priimti sprendimus, siekiant efektyviau įgyvendinti Akademijos metodinės tarybos keliamus tikslus, uždavinius ir funkcijas.
 10. Metodinės tarybos pirmininko funkcijos:
  • inicijuoti Akademijos metodinės tarybos veiklos planų ar programų rengimą;
  • organizuoti Akademijos metodinės tarybos veiklą, įgyvendinant keliamus tikslus, uždavinius ir atliekant numatytas funkcijas bei veiklos priemones.
  • Akademijos pedagogų tarybai teikti metines veiklos ataskaitas.
 11. Metodinės tarybos sekretoriaus funkcija — tvarkyti susirinkimo protokolus.

IV SKYRIUS

METODINĖS TARYBOS FUNKCIJOS

 1. Mokyklos metodinės tarybos funkcijos:
  • kartu su Akademijos vadovais nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
  • rengti metų metodinės veiklos planą;
  • analizuoti ir teikti pasiūlymus ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimais;
  • nagrinėti dalykų ugdymo programas, aptarti mokomųjų dalykų ilgalaikius planus ir teikti rekomendacijas Akademijos direktoriui ir pavaduotojui ugdymui dėl jų suderinimo;
  • konsultuotis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų;
  • teikti siūlymus mokytojams metodinės veiklos organizavimo klausimais Akademijos administracijai;
  • mokytojų atestacijos nustatyta tvarka dalyvauti vertinant mokytojų praktinę veiklą, teikti rekomendacijas mokytojams, siekiantiems įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją arba ją pakartotinai tvirtinant;
  • inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su kitų mokyklų metodinėmis tarybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
  • kartu su mokyklos administracija nagrinėti ir planuoti ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;
  • tvirtinti mokytojų metodinius darbus, metodines priemones;
  • teikti siūlymus Akademijos mokytojams, Akademijos administracijai, Akademijos tarybai, savivaldybės metodiniams būreliams;

3

 • organizuoti mokytojų metodinę veiklą teritoriniu principu.

V SKYRIUS

METODINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 1. Ugdymo proceso ir jo organizavimo tobulinimo galimybių paieška.
 2. Mokinio ugdymosi proceso organizavimo tobulinimas, vertinimas ir įsivertinimas.
 3. Mokytojo kvalifikacijos kėlimas, saviraiška, patirties sklaida bendradarbiaujant.

VI SKYRIUS

METODINĖS TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Lygiateisiškumo pagrindais dalyvauti veikloje.
 2. Rinkti ir būti renkami pirmininku ir sekretoriumi.
 3. Gauti informaciją apie planuojamą ir organizuojamą veiklą bei veiklos ataskaitas.
 4. Aktyviai dalyvauti veikloje.
 5. Teikti pasiūlymus.
 6. Laikytis susirinkimo priimtų nutarimų, sprendimų ir metodinės veiklos organizavimo nuostatų.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Metodinės tarybos nuostatai gali būti keičiami metodinės tarybos posėdyje 2/3 narių pritarimu.

______________________________

Mūsų remėjai:

IKANDU Startup verslo paslaugos

Mūsų pasiekimai

Besimokančių
0 +
Viso kursų
0 +
Kalbomis
0 +
Sėkmingų studijų ir kursų
0 %
lt_LT
×