Reading Time: 3 minutes

Metiniai įkainiai

IKANDU Startup įkainiai

Kainodarą kiekvienerių metų gale, gruodžiuo mėnesį, peržiūrimą. Pagal rinkos sąlygas kaina gali kilti arba leistis. 2 kartus metuose mes suteikiame iki 30% nuolaidą. Visos kainos nurodomos už metus, mokama per asmenį, sumokėjus ir bent vieną atidarius politiką arba procedūrą pinigiai nėra gražinami.

Metinis

1500 / metinis
  • Politikų ir procedūrų pirminis patikrinimas
  • Politikų ir procedūrų aptarymas
  • Paruoštų politikų ir procedūrų bylos

Metinis

2800 / metinis
  • Visos prieš tai buvusios paslaugos
  • Sertifikavimas darbuotojų
  • Interaktyvus mokymas

Dažniausiai užduodami klausimai

Klausimai ir atsakymai

Įmonės, firmos ar kompanijos politika yra oficialus pareiškimas, išreiškiantis įmonės, firmos ar kompanijos poziciją visai institucijai svarbiu klausimu. Įmonės, firmos ar kompanijos politika vadovaujasi mūsų institucijos sprendimais ir veiksmais, todėl ji atitinka šiuos kriterijus:

  • Įmonės, firmos ar kompanijos administracinė institucija ir atitinkamos jos valdybos tarpininkas kuris tvirtiną;
  • Politika ar procedūra yra plačiai taikoma visoje institucijoje;
  • Tai yra pagrindinis Įmonės, firmos ar kompanijos veiklos principas;
  • Politikos ir procedūros sukurtos siekiant laikytis valstybinių ir Įmonės, firmos ar kompanijos įstatų, kolektyvinių derybų sutarčių ir (arba) kitų teisinių reikalavimų.

IKANDU paruošta politika ir procedūros didina įmonės, firmos, kompanijos institucinį veiksmingumą, užtikrina atitiktį reikalavimams ir apsaugos priemones rizikai sumažinti.

IKANDU skatina įmonės, firmos ar kompanijos dėstytojus, darbuotojus, studentus, praktikantus ir visus kitus asmenys ar narius susipažinti su įmonės, firmos ar kompanijos politika ir procedūromis, kad būtų geriau suprantami institucijos lūkesčiai ir pagerintas bendras produktyvumas.

Politika sukuria veiklos sistemą, suderintą su įmonės, firmos ar kompanijos misija ir orientuota į platesnės krypties teikimą, plačiai taikomą visame versle.

Procedūros yra pritaikytos kiekvienam konkrečiam padaliniui taikomiems procesams.

IKANDU turi savo vidinį politikos administratorių, kuris atsakytų į konkrečius klausimus apie kiekvieną politiką ir procedūrą. Politikos administratoriaus kontaktinė informacija yra tokia: [email protected] .

IKANDU politika ir procedūros kuriamos įmonėms, firmoms ar kompanijoms bendradarbiaujant su suinteresuotosioms šalims - vidaus, valstybinėmis ir tarptautinėmis institucijomis.

Mūsų, IKANDU, padalinys, atsakingas už politikos ir procedūrų rengimą ir atnaujinimą.

Įmonių, firmų ar kompanijų sąvininkai, akcininkai nustato savo suinteresuotąsias šalis, kurios priėmimas ir turės įtakos šiems procesams ir procedūroms.

IKANDU politikų ir procedūrų tvarka yra tikrinama visais tinkamais kanalais prieš pateikiant bet kokią rekomendaciją įmonės, firmos ar kompanijos vadovams.

Politiką turi peržiūrėti ir patvirtinti įmonės, firmos ar kompanijos vadovas ir patikėtinių taryba.

Procedūroms reikalingas įmonės, firmos ar kompanijos savininko, vadovo ar patikėtinių tarybos pritarimas.

Pripažįstant pasidalijimo valdymo svarbą, politikos ir procedūrų turėtų būti atlikta atitinkama universiteto teisės aktų peržiūra, prieš rekomenduojant jas patvirtinti vadovo ar patikėtinių tarybos.

IKANDU nauja politiką ir tvarką rengia pagal įmonės, firmos, kompanijos nustatytą standartinį formatą. IKANDU sukūrė šablonus, kad palengvintų politikos ir procedūrų rengimą, kuriuos galima rasti IKANDU politikos ir procedūrų tinklalapyje.

IKANDU politikos ir procedūrų tinklalapis yra oficialus politikos ir procedūrų šaltinis, kuris yra lengvai prieinamas IKANDU bendruomenės nariams. IKANDU svetainė reguliariai atnaujinama, kai išleidžiama nauja politika ar procedūra arba peržiūrima esama politika ir procedūra ir atnaujinama.

Siekiant išlaikyti organizuotą pokyčių kontrolės sistemą ir užtikrinti nuoseklumą visame IKANDU, atskirų padalinių svetainėse neturėtų būti atskirų IKANDU politikos ir procedūrų kopijų ar versijų. Įmonės, firmos ar kompanijos svetainėse, kuriose nurodoma IKANDU politika ir procedūros, turi būti naudojamos nuorodos į dokumentų oficialų IKANDU politikos ir procedūrų tinklalapį.

Norint panaikinti politiką, reikia peržiūrėti jos statusą ir patvirtinti vadovo bei patikėtinių tarybą parašais. Visus politikos išbraukimus įmonės, firmos, kompanijos vadovas turi pateikti patikėtinių tarybai pirmajam ir antrajam svarstymui. Politikos valdymo komanda yra atsakinga už pirmojo ir antrojo svarstymo memorandumų parengimą ir nutarimo dėl veiksmų patvirtinimą patikėtinių tarybai.

Procedūrų panaikinimui reikalingas įmonės, firmos ar kompanijos vadovo pritarimo. Kartu su prašymu ištrinti procedūrą turi būti pateikti patvirtinamieji dokumentai ir (arba) paaiškinimai, pagrindžiantys išbraukimą. Politikos valdymo komanda yra atsakinga už patvirtinamųjų dokumentų parengimą ir pateikimą kartu su prašymu.

Pripažįstant pasidalijamojo valdymo svarbą, prieš rekomenduojant imtis vadovo veiksmų, politikos kryptys ir procedūros bus atitinkamai persvarstytos įmonės, firmos ar kompanijos teisės aktuose.