IKANDU Socialinė pagalba

Pagrindinis lakademijos socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti studento, savanorio, darbuotojo, mokinio teisę į mokslą, ugdymą, mokymą, savanoriavimą, padėti užtikrinti jo saugumą akademijoje, sudaryti prielaidas pozityviai bendruomenės socializacijai bei pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo funkcijos:

– Konsultuoja visus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

– Sprendžia krizinius atvejus akademijoje (smurto, patyčių, žalingų įpročių), ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.

– Bendradarbiauja su grupės vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo subjektui būdus bei formas.

– Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą.

– Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus akademijoje, atsižvelgdamas į akademijos bendruomenės poreikius.

– Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas ugdant ugdytinių socialinius įgūdžius (patyčių, smurto, žalingų įpročių ir kt.)

– Kartu su akademijos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, akcijas.