Reading Time: < 1 minute

IKANDU sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūros akademijoje tikslas – saugoti ir stiprinti studentų, darbuotojų, savanorių, mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais.

Akademijos visuomenės sveikatos specialistas:

  • Vykdo studentų, darbuotojų, savanorių, mokinių sveikatos būklės stebėseną;
  • Teikia žinių akademijos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
  • Vykdo visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją akademijoje;
  • Padeda komplektuojant fizinio aktyvumo ugdymo grupes;
  • Organizuoja studentams, savanoriams, mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje;
  • Vykdo studentų, savanorių, mokinių maitinimo organizavimo priežiūrą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
  • Vykdo lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo tyrimus;
  • Tikrina studentų, savanorių, mokytojų, mokinių asmens higieną bei planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones;
  • Teikia ir /ar koordinuoja pirmąją pagalbą;
  • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.