Ikandu, VšĮ gerbia Jūsų privatumą, todėl šia Privatumo politika ir Asmens duomenų tvarkymo Ikandu, VšĮ tvarkos apraše išdėstytomis nuostatomis siekiame aiškiai ir skaidriai informuoti Jus, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Mūsų Privatumo politikoje, be kitų dalykų, aprašoma, kokius duomenis ir kokiu tikslu renkame, kaip galite valdyti savo duomenis ir kaip su mumis susisiekti.

Norime paskatinti Jus perskaityti šią Privatumo politiką. Jei po to vis dar turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis, vienu iš būdų, nurodytu skiltyje „Kontaktai pranešimams ir pasiteiravimui“. Ateityje šią Privatumo politiką mes galime keisti, todėl siūlome Jums ją periodiškai peržiūrėti Ikandu, VšĮ tinklalapyje.

Bendros nuostatos

Ikandu, VšĮ tvarkome visų bendruomenės narių – esamų ir buvusių darbuotojų, studentų, moksleivių, mokytojų, dėstytojų ir kitų asmenų, įstatymų nustatyta tvarka, sutartinių ir kitų teisinių santykių pagrindu pateikusių savo asmens duomenis Ikandu, VšĮ.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymoLietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų (daugiau informacijos – teisės aktų skiltyje).

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su žmogumi, iš kurios galima nustatyti jo tapatybę tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai pagal fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymius. Asmens duomenimis laikoma, pvz., vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, asmens kodas, pirštų atspaudai, akies rainelė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, automobilio numeris ir t. t.

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys. Pvz., rinkimas, užrašymas, saugojimas, grupavimas, jungimas, keitimas, paskelbimas, paieška, naikinimas ir t. t.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, atliekami elektroninėmis priemonėmis, t. y. įvairiomis informacijos ir ryšių priemonėmis: kompiuteriais, telefonais, planšetiniais kompiuteriais, vaizdo registratoriais, fotoaparatais ir t. t.

Duomenų subjektas – tai Jūs ir kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Duomenų valdytojas – organizacija ar asmuo, kuris naudoja asmens duomenis profesiniais tikslais, pvz., valstybės institucija, įstaiga, savivaldybė, ligoninė, poliklinika, policija, bankas, kredito unija, draudimo bendrovė, e. parduotuvė, kelionių agentūra, mokykla, advokatas, antstolis, notaras ir t. t. Jis nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, t. y. kokiu apibrėžtu ir teisėtu tikslu, teisiniu pagrindu vadovaudamasis ir kokius asmens duomenis tvarko, kam teikia, kaip užtikrina duomenų subjekto teises, kokią programinę įrangą naudoja duomenims tvarkyti ir t. t.

Duomenų tvarkytojas – organizacija, duomenų valdytojo įgaliota atlikti duomenų tvarkymo darbą. Duomenų tvarkytojas veikia laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų.

Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

Ikandu yra visų Ikandu, VšĮ veiklos ir vidaus administravimo procesuose surinktų duomenų valdytojas, taip pat duomenų subjektų bei trečių šalių perduotų asmens duomenų tvarkytojas.

Asmens duomenų, jų metaduomenų ir kitos susijusios informacijos tvarkymo procesą Ikandu, VšĮ, jame dalyvaujančių subjektų teises ir pareigas tvarkant asmens duomenis veiklos tikslais, bei saugų duomenų subjektų prašymų ir skundų asmens duomenų tvarkymo klausimais nagrinėjimą bei šių asmenų aptarnavimą nustato Ikandu, VšĮ asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų aptarnavimo tvarkos aprašai.

Kokiais tikslais ir kokius duomenis tvarkome apie Jus?

Studijų proceso administravimas

Studijų proceso administravimo tikslu, sudaromų sutarčių ir teisinės prievolės pagrindais tvarkomi šie duomenys:

 • vardas, pavardė,
 • atstovo vardas ir pavardė (jeigu asmuo yra atstovaujamas)
 • asmens kodas,
 • gimimo data,
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris (neprivalomas),
 • lytis,
 • gyvenamosios vietos adresas,
 • telefono numeris,
 • elektroninio pašto adresas,
 • pilietybė,
 • šeiminė padėtis,
 • kontaktai nelaimės atveju (neprivalomai),
 • darbo stažas,
 • socialinė padėtis (priklausymas socialiai remtinų asmenų grupei),
 • karinė tarnyba,
 • išsilavinimo duomenys (baigtos mokyklos kodas, pavadinimas, tipas, baigimo metai, šalis),
 • duomenys apie asmens studijas (studijų pakopa, forma, programa, kursas, semestras, grupė, studijuojančiojo rūšis, finansavimo pobūdis, krepšelio dydis ir metai,
 • studento pažymėjimo numeris, išklausyti dalykai, atsiskaitymų forma, data, studijų pasiekimų įvertinimai),
 • kiti diplomų duomenys,
 • studijuojančiajam suteikti identifikaciniai numeriai,
 • banko sąskaitos numeris,
 • atliktos įmokos ir (ar) išmokos, jų dydis ir datos,
 • studijuojančiajam išduotų dokumentų tipas, serija, numeris, galiojimo (išdavimo) data,
 • nuotolinio mokymo paskaitų ir atsiskaitymų vaizdo ir (arba) garso įrašai.
 • Šie asmens duomenys turi būti saugomi 50 metų nuo studijų baigimo. Pasibaigus šiam terminui, duomenys turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

Informacinėje sistemoje šie duomenys tvarkomi ne trumpiau kaip 5 metus po sutartinių santykių pabaigos.

Dokumentai ir duomenys, reikalingi įgytai kvalifikacijai patvirtinti gali būti saugomi neterminuotai ir 5 metų laikotarpiui pasibaigus perduodami saugoti į Ikandu, VšĮ archyvą per 3 mėnesius pasibaigus kalendoriniams metams.

FOTOGRAFIJA IR VIDEOGRAFAS
ĮGALIOJIMAS NAUDOTI FOTOGRAFIJĄ IR/ARBA GARSO, VAIZDO VIZUALUMĄ

Registruojamas studentas į vieną iš „IKANDU“, VšĮ programų, sutinka ir duoda leidimą „IKANDU“, VšĮ fotografuoti, įrašyti garso įrašą arba filmuoti. Tai suteikia „IKANDU“, VšĮ leidimą naudoti, atgaminti ir publikuoti nuotraukas ir (arba) vaizdo įrašus, kurie gali būti susiję su jumis ar jūsų studentavimo laikotarpiu. Tai taip pat apima vaizdus, panašumą ir (arba) balsą be atlygio. Suprantate, kad ši medžiaga bus naudojama skelbiant nugalėtojus, sėkmės istorijas, ugdymo arba mokymosi eigą IKANDU.LT interneto svetainėje. Visi šie įrašai gali būti naudojami įvairiuose leidiniuose, viešuose renginiuose, įdarbinimo medžiagoje, reklamose, transliuoti viešųjų paslaugų reklamą ar kitus susijusius veiksmus, kol studentas studijuoja ir sekančius 5 (penkis) metus po studijų.

Medžiagos aprašymas (nuotraukos/garso ir vaizdo):

Jūs, jūsų tėvai, įtėviai ar globojantis asmenys leidote pridėti nuotraukų ir vaizdo įrašų svetainėje IKANDU.LT. Šis leidimas yra nuolatinis ir gali būti atšauktas tik jums arba jūsų tėvams, įtėviams ar globojantiems asmenims to raštiškai pareikalavus, pasibaigus studijų ir 5 (penkių) metų po studijų laikotarpiui. Jūs leidote ir suprantate, kad ši medžiaga taip pat gali būti pateikta „IKANDU“, VšĮ rinkodaros medžiagoje. Šis leidimas yra nuolatinis ir gali būti atšauktas tik jums atšaukus šį leidimą. Todėl naudokite savo ar jūsų vaiko vardą (-us), nuotrauką ir (arba) nurodykite į jus bet kokiu būdu, kurį „IKANDU“, VšĮ ar projekto rėmėjas laiko tinkamu, kad reklamuotų/ viešintų paslaugų galimybes. Mes tikrai vertiname jūsų paramą. Po 5 (penkių) metų studijų laikotarpio automatiškai visos video, audio, fotografijos medžiagos praranda vertę, todėl jos yra sunaikinamos. Visos išlikusios arba mums nepasiekiamos medžiagos yra laikomomis nepriklausančios mūsų jurisdikcijai ir mes negalime jų sunaikinti. Tokiu atveju mes nurodome nuorodą į šaltinį, kuris gali tai atlikti.

Mokslo proceso administravimas

Mokslo proceso administravimo ir rezultatų viešinimo tikslu, sutartinių santykių ir teisinės prievolės pagrindais, mokslo produkcijos autorystei nustatyti, mokslo ir kitų publikacijų leidybai, darbuotojų ir studentų mokslinės (ir meno) veiklos rezultatų vertinimui, tvarkomi šie duomenys:

 • duomenų subjekto (autoriaus) vardas,
 • pavardė,
 • asmens kodas,
 • asmeniniai telefono numeriai,
 • asmeninis elektroninio pašto adresas,
 • gyvenamosios vietos adresas,
 • darbovietė,
 • gimimo data,
 • institucija (darbo ar studijų),
 • institucijos padalinys (darbo ar studijų),
 • studijų tipas (studentams),
 • akademinė grupė (studentams),
 • studijų pradžios data (studentams),
 • studijų pabaigos data (studentams),
 • personalo grupė (darbuotojams),
 • pareigos, mokslo laipsnis (darbuotojams),
 • darbo pradžios data,
 • darbo pabaigos ir (ar) gynimo data,
 • baigiamojo darbo parašymo kalba,
 • baigiamojo darbo tema,
 • baigiamojo darbo tema anglų kalba, (neprivaloma)
 • baigiamojo darbo santrauka lietuvių ir anglų kalba (neprivaloma),
 • darbo gynimo proceso dalyvių pareigos ir tapatybę nustatant naudojami duomenys,
 • baigiamojo darbo prieigos statusas internete,
 • apribojimo terminas,
 • paskelbimo data,
 • baigiamojo darbo sutapties patikros atlikimo požymis,
 • baigiamojo darbo sutapties patikros reikšmė,
 • atlikusio sutapties patikrą asmens tapatybei nustatyti naudojami duomenys,
 • baigiamojo darbo dokumentai,
 • darbo gynimo posėdžio vaizdo ir (arba) garso įrašas.

Šie duomenys informacinėje sistemoje tvarkomi ne trumpiau kaip 10 metų.

Susiję dokumentai perduodami į archyvą per 3 mėnesius pasibaigus kalendoriniams metams ir saugomi 25 metus.

Vidaus administravimo ir kitais veiklos tikslais

Vidaus administravimo (struktūros tvarkymas, esamų ir buvusių darbuotojų informacijos valdymas, dokumentų valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas) tikslu, sudarytų sutarčių ir teisinės prievolės pagrindais, tvarkomi šie duomenys:

 • vardas,
 • pavardė,
 • pilietybė,
 • gyvenamosios vietos adresas,
 • asmens kodas,
 • gimimo data,
 • lytis,
 • nuotrauka,
 • parašas,
 • šeiminė padėtis,
 • kontaktai nelaimės atveju (neprivalomai),
 • šeimos narių ir išlaikytinių vardai bei pavardės,
 • asmens kodai,
 • asmens socialinio draudimo pažymėjimo numeris,
 • darbo užmokesčio bei socialinio draudimo įmokų sumos,
 • savanoriško draudimo sutarčių duomenys,
 • draudimo valstybės lėšomis datos,
 • dalyvavimo pensijų kaupime duomenys,
 • atsiskaitomosios sąskaitos numeris,
 • telefono numeris,
 • elektroninio pašto adresas,
 • gyvenimo ir veiklos aprašymas,
 • pareigos,
 • duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas,
 • atleidimą iš pareigų,
 • darbo stažą,
 • pareigos, į kurias asmuo pageidauja būti paskirtas ar perkeltas,
 • tabelinis darbuotojo identifikavimo numeris,
 • duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją,
 • pedagoginiai vardai,
 • identifikavimo pedagogų registre kodas,
 • duomenų įrašymo (keitimo) data,
 • duomenys apie atostogas,
 • duomenys apie komandiruotes,
 • duomenys apie individualų darbo grafiką,
 • duomenys apie darbo užmokestį, išmokas, kompensacijas, pašalpas,
 • informacija apie dirbtą darbo laiką,
 • informacija apie skatinimus ir nuobaudas,
 • tarnybinius ar darbo pareigų pažeidimus,
 • duomenys apie darbuotojų veiklos vertinimą,
 • viešųjų ir privačių interesų deklaravimo duomenys,
 • paso ir (ar) asmens tapatybės kortelės numeris (-iai), išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris,
 • ankstesnė darbovietė ir pareigos,
 • buvusi pavardė,
 • įgyto mokslo pažymėjimų numeriai,
 • automobilio valstybinis numeris (jeigu teikia paraišką dėl leidimo statyti automobilį Ikandu, VšĮ stovėjimo aikštelėse gavimo) ir kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.

Taip pat gali būti tvarkomi specialiųjų kategorijų asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu (nustatytoms pareigybėms), bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Ikandu, VšĮ įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai.

Šie duomenys informacinėje sistemoje tvarkomi visą darbo santykių laikotarpį ir 10 metų sutartiniams santykiams pasibaigus. Įsakymai personalo administravimo klausimais saugomi 50 metų.

Bibliotekos lankytojų ir turto saugumo tikslu

Bibliotekos skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo, bibliotekos turto saugumo užtikrinimo tikslais, teisinės prievolės, sutarčių, sutikimo ir (arba) teisėto intereso pagrindais, tvarkomi šie duomenys:

darbuotojų, studentų ir kitų asmenų, kurie lankosi Ikandu, VšĮ bibliotekoje,

 • vardas, pavardė,
 • gyvenamosios vietos adresas,
 • telefono numeris,
 • elektroninio pašto adresas,
 • asmens kodas.

Šie duomenys informacinėje sistemoje tvarkomi visą paslaugų teikimo laikotarpį ir 3 metus po pilno abipusių įsipareigojimų įvykdymo.

Informacinių sistemų autentifikavimo tikslais

Informacinių sistemų autentifikavimo tikslu, sudarytų sutarčių pagrindu, tvarkomi šie duomenys:

 • duomenų subjekto vardas,
 • pavardė,
 • asmens kodas,
 • asmeniniai telefono numeriai,
 • asmeninis elektroninio pašto adresas,
 • suteiktas vartotojo vardas,
 • slaptažodžio priminimo duomenys.

Šie duomenys informacinėje sistemoje tvarkomi visą paskyros gyvavimo laikotarpį, o nutrūkus sutartiniams santykiams, saugomi 6 mėnesius, ir praėjus šiam terminui – naikinami.

Naudotojo paskyrai administruoti bei tapatybei nustatyti

Naudotojo paskyrai administruoti bei tapatybės nustatymo tikslu, sudarytų sutarčių pagrindu, tvarkomi šie asmens duomenys:

 • duomenų subjekto vardas,
 • pavardė,
 • asmens kodas,
 • biometriniai duomenys (atskirai informavus ir duomenų subjektui sutinkant),
 • asmeniniai telefono numeriai,
 • mokslo laipsnis,
 • studento pažymėjimo numeris (studentams),
 • tabelinis darbuotojo identifikavimo numeris (darbuotojams),
 • elektroninės tapatybės numeris (naudotojo vardas),
 • elektroninio pašto adresas,
 • institucija (darbo ar studijų),
 • slaptažodžio priminimo duomenys,
 • kompiuterio IP ir MAC adresas,
 • prisijungimo prie sistemos ar tinklalapio data bei laika,
 • slapukai,
 • sesijos ,
 • kita veiklos įrašų informacija, kuri gali būti panaudota ir galimiems informacijos, kibernetiniams ir asmens duomenų apsaugos incidentams tirti.

Nutrūkus sutartiniams ar kitais teisės aktais reglamentuotiems santykiams su duomenų subjektu, paskyros naudojimas stabdomas iš karto apie tai sužinojus, bet ne vėliau, kaip per 14 kalendorinių dienų.

Elektroninių ryšių srautų priežiūra ir stebėjimas

Elektroninių ryšių srautų priežiūros ir stebėjimo tikslu, teisinės prievolės pagrindu, naudotojų veiksmai informacinėse sistemose ir tinkluose įrašomi automatiniu būdu veiksmų žurnaluose. Elektroninių ryšių įstatymo reikalavimų pagrindu, siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų prieinami sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais tvarkomi šio įstatymo 1 priede nurodyti duomenys.

Šie duomenys, jei kitaip nenurodo teisėsaugos institucijos, tvarkomi 6 mėnesius, išskyrus įstatyme nurodytų kategorijų duomenis, o suėjus nustatytam terminui naikinami.

Konferencijų ir kitų renginių organizavimo tikslais

Konferencijų ir kitų renginių organizavimo tikslu, sudaromų sutarčių pagrindu, tvarkomi šie duomenys:

 • duomenų subjekto vardas,
 • pavardė,
 • asmens kodas,
 • asmeniniai telefono numeriai,
 • atsiskaitomosios sąskaitos numeris (fiziniams asmenims-mokėtojams),
 • asmeninis elektroninio pašto adresas,
 • darbovietė,
 • gimimo data,
 • institucija (darbo ar studijų),
 • institucijos padalinys (darbo ar studijų),
 • pareigos,
 • pedagoginiai ir akademiniai vardai,
 • mokslo laipsnis,
 • elektroninio pašto adresas,
 • konferencijos dalyvio asmens tapatybei nustatyti naudojami tapatybės dokumentų duomenys,
 • konferencijos vaizdo ir garso įrašai,
 • suteiktų paslaugų duomenys.

Šie duomenys informacinėje sistemoje tvarkomi ne trumpiau kaip 3 metus, ir gali būti tvarkomi neterminuotai. Susiję dokumentai perduodami į archyvą per 3 mėnesius pasibaigus kalendoriniams metams ir saugomi 5 metus.

Svečių apgyvendinimas

Apgyvendinimo tikslu, sudaromų sutarčių ir teisinės prievolės pagrindais, tvarkomi šie duomenys:

 • duomenų subjekto vardas,
 • pavardė,
 • asmens kodas,
 • telefono numeriai,
 • kiti duomenys finansinių atsiskaitymų tikslu,
 • elektroninio pašto adresas,
 • mokslo laipsnis,
 • namų adresas,
 • elektroninio pašto adresas,
 • asmens tapatybei nustatyti naudojami tapatybės dokumentų duomenys,
 • apgyvendinimo vieta,
 • laikotarpio datos,
 • automobilio numeris ir modelis, jeigu bus statomas automobilis,
 • susijusių suteiktų apgyvendinimo paslaugų duomenys.

Šie duomenys saugomi 5 metus po paslaugų suteikimo.

Finansinių atsiskaitymų

Finansinių atsiskaitymų tikslu, sudaromų sutarčių pagrindu, tvarkomi šie duomenys:

 • duomenų subjekto vardas,
 • pavardė,
 • asmens kodas,
 • telefono numeriai,
 • atsiskaitomosios sąskaitos numeris (fiziniams asmenims-lėšų gavėjams),
 • kredito kortelės numeris ir galiojimo laikotarpis,
 • elektroninio pašto adresas,
 • atstovaujama organizacija ar institucija,
 • pareigos,
 • mokslo laipsnis,
 • elektroninio pašto adresas,
 • asmens tapatybei nustatyti naudojami tapatybės dokumentų duomenys,
 • suteiktų paslaugų duomenys.

Šie duomenys saugomi 10 metų.

Kandidatų atrankos administravimo tikslais

Kandidatų atrankos administravimo tikslu, kandidatų sutikimų pagrindu, tvarkomi šie duomenys:

 • duomenų subjekto vardas,
 • pavardė,
 • asmens kodas,
 • gyvenimo aprašymas ir juose pateikti duomenys – nuotrauka, asmeniniai telefono numeriai, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, esama ir buvusios darbovietės, gimimo data, studijų institucija (esama ar buvusi), pareigos, mokslo laipsnis ir kiti kandidato savanoriškai pateikti asmeniniai duomenys.

Šie duomenys tvarkomi visą atrankos proceso laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 1 metus po atrankos pabaigos ir laikotarpiui pasibaigus naikinami, jei subjektas neįdarbintas bei nesuteikė sutikimo tvarkyti duomenis atrankų į kitas pozicijas tikslu.

Atrinktų kandidatų duomenys tvarkomi visą įdarbinimo laikotarpį ir tvarkomi vidaus administravimo tikslais tvarkomiems duomenims nustatyta tvarka ir terminais.

Asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo tikslu

Asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo, subjektų aptarnavimo kokybės užtikrinimo tikslu, teisinės prievolės pagrindu, tvarkomi šie duomenys:

 • duomenų subjekto vardas,
 • pavardė,
 • asmens kodas,
 • gyvenamosios vietos adresas,
 • telefono numeris,
 • elektroninio pašto adresas,
 • parašas,
 • skundo, prašymo ar pareiškimo data ir numeris (registravimo Ikandu, VšĮ dokumentų valdymo sistemoje numeris),
 • skunde, prašyme ar pareiškime nurodyta informacija (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis),
 • skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo rezultatas,
 • skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo metu gauta informacija,
 • Ikandu atsakymo į skundus, prašymus ar pareiškimus data ir numeris.

Šie duomenys tvarkomi visą skundo ar prašymo administravimo proceso laikotarpį ir vienerius metus po sprendimo (atsakymo) priėmimo.

Viešosios tvarkos, transporto parkavimo ir praėjimo kontrolės tikslu

Viešosios tvarkos, transporto parkavimo ir praėjimo kontrolės tikslu (užtikrinant darbuotojų, studentų ir kitų asmenų, kurie lankosi Ikandu, VšĮ, ir Ikandu, VšĮ turto saugumą), pagrįsto Ikandu, VšĮ teisėto intereso pagrindu, tvarkomi šie duomenys:

 • vardas,
 • pavardė,
 • parašas,
 • darbuotojo pažymėjimo numeris,
 • atvykimo ir išvykimo iš pastato/ auditorijos/ stovėjimo aikštelės laikas, data, automobilio valstybinis numeris, saugos vaizdo stebėjimo kamerų įrašai ir nuotraukos.

Vaizdo stebėjimas ir praėjimo kontrolė Ikandu, VšĮ vykdomi siekiant užtikrinti asmenų, turto, lankytojų saugumą, viešąją tvarką Ikandu, VšĮ patalpose ir teritorijoje. Apsaugos kameromis filmuojami Ikandu, VšĮ teritorijoje esantys kiemai, prie įėjimai į Ikandu, VšĮ pastatus, bendro naudojimo patalpos, tinklo ar inžinerinių sistemų įrangos koncentracijos vietos (serverių patalpos, komunikacijos mazgai, pastato valdymo sistemos valdymo pultai ir t. t.).

Vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi ne ilgiau kaip 60 dienų, o pasibaigus šiam terminui yra sunaikinami. Jeigu vaizdo duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymas Ikandu, VšĮ vykdomas vadovaujantis tvarkos aprašu, patvirtintu 2018 m. spalio 2 dienos įsakymu R-530 „Dėl vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymo Ikandu, VšĮ tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Komunikacijos su bendruomene tikslu

Komunikacijos su bendruomene tikslu, sutartinių santykių ir Ikandu, VšĮ teisėto intereso pagrindais, tvarkomi šie duomenys:

 • kontaktinio asmens vardas,
 • pavardė,
 • akademinis, pedagoginis vardai,
 • moksliniai laipsniai,
 • telefono numeris (-ai),
 • gimimo data,
 • gyvenamosios vietos adresas,
 • elektroninio pašto adresas (-ai),
 • socialinių tinklų kontaktai (kai pateikti),
 • atstovaujama įmonė,
 • pareigos,
 • adresas korespondencijai,
 • narystės Ikandu, VšĮ draugijose ir kolektyvuose duomenys,
 • komunikavimo pasirinkimai ir sutikimai.

Šie duomenys tvarkomi tol, kol tęsiasi sutartiniai santykiai.

Mobilių Ikandu aplikacijų darbo užtikrinimui

Mobilių Ikandu, VšĮ aplikacijų darbo užtikrinimui, naudotojo sutikimo, sutarčių ir Ikandu, VšĮ teisėto intereso pagrindais, tvarkomi šie duomenys:

naudotojo paskyros duomenys (kontaktinio asmens vardas, pavardė, unikalus identifikatorius),

 • naudotojo pasirinkta kalba (LT, EN),
 • pranešimų ir naujienų prenumeratos sutikimai,
 • priminimų apie užsakymus ir susijusių įsiskolinimų duomenys,
 • anoniminės programėlės naudojimo statistikos sutikimas.

Šie duomenys informacinėje sistemoje tvarkomi kol naudojama aplikacija, bet ne trumpiau, nei iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo. Įvykdžius visus įsipareigojimus ir atsisakius mobilios aplikacijos naudojimo, duomenys informacinėje sistemoje saugomi 3 metus.

Rinkodaros tikslais

Rinkodaros tikslais, duomenų subjekto sutikimo ir teisėto Ikandu, VšĮ intereso pagrindais, siekiant informuoti bendruomenės narius ir visuomenę apie Ikandu, VšĮ renginius, teikiamas paslaugas ir siūlomas prekes ( Ikandu, VšĮ akademinės ir kitos ekspertinės paslaugos, mokamų Ikandu, VšĮ renginių, muziejų, botanikos sodų ir kiti bilietai, Ikandu, VšĮ leidyklos prekės, reklama socialiniuose tinkluose ir kita), renkami ir tvarkomi kontaktiniai duomenys:

 • el. pašto adresas,
 • socialinių tinklų kontaktai (kai pateikti),
 • vardas ir pavardė,
 • telefono numeris (-iai),
 • adresas,
 • vaizdo įrašai, skirti renginio rinkodarai ir rezultatų viešinimui.

Kontaktiniai duomenys saugomi iki sutikimo atšaukimo.

Studijų individualizavimo ir aplinkos pritaikymo pagal individualiuosius poreikius, kylančius dėl negalios tikslu

Studijų individualizavimo ir aplinkos pritaikymo pagal individualiuosius poreikius, kylančius dėl negalios tikslu, sutikimo ir teisės aktų reikalavimų pagrindais, tvarkomi negalią turinčių studentų ir klausytojų neįgalumą, darbingumo lygį, sveikatos sutrikimus ir individualius poreikius patvirtinantys duomenys.

Negalią turinčių studentų ir klausytojų sveikatos duomenų turintys dokumentai saugomi informacinėje sistemoje ir asmens bylose visą studijų laikotarpį ir 5 metus po įsipareigojimų pagal studijų sutartį įvykdymo arba jos nutraukimo. Terminui suėjus, duomenys nustatyta tvarka naikinami.

Viešųjų pirkimų vykdymo tikslu

Viešųjų pirkimų vykdymo tikslu, teisės aktų reikalavimų pagrindu, paslaugų teikėjų, jų atstovų ir kitų viešųjų pirkimų dokumentuose nurodytų asmenų duomenys (vardas, pavardė, pareigos, individualios veiklos pažymėjimo arba verslo liudijimo numeris, veiklos vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko ir atsiskaitomosios sąskaitos duomenys, pagal sutartį gaunamos pajamos, išsilavinimą ir turimą kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų duomenys arba jų kopijos (atestatų, sertifikatų, licencijų, pažymėjimų ir pan.), taip pat kiti asmeniui būdingi ekonominio ar socialinio pobūdžio duomenys, kuriuos asmuo pateikė pats, tvarkomi viešojo pirkimo sutarčių vykdymo ir administravimo tikslu.

Šie duomenys saugomi 5 metus po pirkimo pabaigos.

Ikandu, VšĮ meno kolektyvų administravimo tikslu

Ikandu, VšĮ meno kolektyvų administravimo tikslu, sutarčių ir sutikimo pagrindu, renkami ir tvarkomi

 • asmens vardas,
 • pavardė,
 • elektroninis paštas,
 • telefonas,
 • gimimo data,
 • studijų programa,
 • kursas,
 • nuotraukos,
 • garso ir vaizdo įrašai.

Duomenys tvarkomi visą dalyvavimo meno kolektyvo veikloje laikotarpį ir 5 metus sutartiniams santykiams pasibaigus. Asmens duomenys, turintys išliekamąją istorinę vertę, Ikandu, VšĮ archyvuose saugomi neterminuotai.

Teorinių paskaitų vedimas hibridiniu arba nuotoliniu būdu

Teorinių paskaitų vedimo hibridiniu arba nuotoliniu būdu tikslu, teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f punktas), paskaitų transliavimui ir įrašymui, tvarkomi šie darbuotojų, studentų bei kitų asmenų, patekusių į vaizdo kameros filmavimo lauką asmens duomenys:

 • Vaizdo stebėsenos duomenys su garsu.

Į vaizdo kameros aprėptį patenka paskaitą vedantis dėstytojas ir (gali patekti) auditorijoje esantys studentai bei kiti subjektai. Studentų ir kitų subjektų atvaizdai (su garsu) į vaizdo kameros aprėptį gali patekti retais atvejais, kadangi vaizdo kameros bus nukreiptos į auditorijoje esančią lentą. Mikrofonai skirti dėstytojo garso įrašams. Dažniausiai mikrofonai bus per toli, kad užfiksuoti auditorijoje esančių studentų ir kitų dalyvių pasisakymus. Nuotoliniu būdu paskaitose dalyvaujantys studentai į vaizdo ir garso įrašą pateks, jeigu pasisakys paskaitos metu.

Tvarkytojai:
Asmens duomenys tvarkomi debesijos paslaugų „Microsoft Office 365“ priemonėmis, sudarius sutartį su duomenų tvarkytoju „Microsoft Ireland Operations Limited“, teikiančiu programinės įrangos licencijos, nuomos ir prieglobos paslaugas.

Numatomi asmens duomenų saugojimo ir ištrynimo terminai:
Jeigu paskaitos turinys yra tik transliuojamas paskaitos dalyviams, kurie paskaitoje dalyvauja nuotoliniu būdu, duomenų saugojimo laikotarpis netaikomas, kadangi vaizdo įrašas nėra daromas.

Jeigu dėstytojo sprendimu paskaita yra ne tik transliuojama, bet ir įrašoma, įrašų tvarkymo trukmę sprendžia pats dėstytojas.

Pasiekus tvarkymo tikslus įrašai yra naikinami. Vaizdo įrašo naikinimą įgyvendina įrašą padaręs dėstytojas, pažymėdamas naikintinus vaizdo įrašus, kurių negrįžtamą sunaikinimą įgyvendina duomenų tvarkytojas „Microsoft Ireland Operations Limited“. Bet kuriuo atveju vaizdo įrašai automatiškai sunaikinami praėjus 180 dienų po dėstytojo darbo sutarties nutraukimo.

Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Asmens duomenys gali būt perduoti nurodytiems subjektams:

Įmonės, įstaigos ir organizacijos, kurių dalininkas yra Ikandu, VšĮ

 • įmonėms, kurios teikia paslaugas Ikandu, VšĮ prašymu pvz., Network Gate;
 • bankams kurie vykdo Ikandu, VšĮ atsiskaitymo operacijas;
 • Švietimo ministerijai ir Švietimo informacinių technologijų centrui (ITC), tvarkančiai studentų, pedagogų, diplomų ir kvalifikacijos pažymėjimų registrus;
 • Studentų organizacijoms – Lietuvos studentų sąjungai, Ikandu, VšĮ studentų atstovybei, Ikandu, VšĮ studentų mokslinėms draugijoms ir panašioms organizacijoms;
 • kitoms organizacijoms ir valstybės institucijoms (SODRA, VMI, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos), kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas;
 • Network Gate informacinėms sistemoms, tokioms kaip eMokykla, Network Gate CRM.

Šių paminėtų įmonių / įstaigų galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, nes jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Ikandu, VšĮ teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

Ikandu, VšĮ nurodytų asmens duomenų tvarkymui taip pat pasitelkiame šiuos duomenų tvarkytojus: duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones. Mes siekiame, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų, Ikandu, VšĮ privatumo politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. Ikandu, VšĮ, kaip duomenų valdytojo, ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykiai, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatomi rašytinėje sutartyje arba raštu išdėstytose sąlygose.

Kokių asmens duomenų apsaugos principų laikosi Ikandu, VšĮ?

Ikandu, VšĮ renkant ir tvarkant Jūsų pačių perduotus arba iš kitų asmenų teisėtai gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais bei teisėtais tikslais ir netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
 • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys, nėra visiškai saugūs.

Asmens duomenų tvarkymas Ikandu, VšĮ atitinka teisinius reikalavimus, t.y. Jūsų duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai. Tai reiškia, kad informacija bus pašalinta, kai nebus reikalinga tikslams, kuriems ji buvo surinkta, vykdyti.

Jūsų teisės

Mūsų tinklalapyje pateikta supaprastinta Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka. Visada pripažįstame teisės aktų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (GDPR), viršenybę.

Jūs turite šias teises:

 • kreiptis į Ikandu, VšĮ su prašymu suteikti informaciją apie Ikandu, VšĮ tvarkomus Jūsų asmens duomenis ir jų tvarkymo tikslus;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius arba netikslius Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
 • reikalauti ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam“);
 • nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
 • reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats/pati ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);
 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui.

Ikandu, VšĮ gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Kaip įgyvendinsite savo teises?

 • Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, teikia Ikandu, VšĮ duomenų apsaugos pareigūnui adresuotą laisvos formos rašytinį prašymą arba skundą.
 • Duomenų subjektas prašymą arba skundą raštu gali pateikti asmeniškai Ikandu, VšĮ kamieniniame padalinyje, tvarkančiame duomenų subjekto duomenis, Centrinės administracijos Teisėkūros skyriaus Dokumentų valdymo poskyryje, Akademijos g. 4, 4/420 Vilniuje, Ikandu, VšĮ Informacinių technologijų paslaugų centro Informacinių technologijų pagalbos skyriuje 4/420. taip pat registruotu paštu arba per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą E. pristatymas.
 • Prašyme arba skunde turi būti pateikiamas adresas atgalinei korespondencijai. Neregistruotu paštu pateikti ar neturintys atgalinio adreso prašymai ir skundai nagrinėjami bendra tvarka, tačiau raštu neatsakoma.
 • Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

 • pateikdamas prašymą valdytojo arba tvarkytojo darbuotojui, registruojančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notarine, jai prilyginama, arba supaprastinta tvarka, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose;
 • pateikdamas prašymą per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą E. pristatymas (tapatybė patvirtinama naudojantis bent pažangiuoju elektroniniu parašu, atitinkančiu reglamento (ES) Nr. 910/2014 26 straipsnio reikalavimus).
 • Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pats arba per notariškai įgaliotą atstovą.
 • Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti tuos pačius reikalavimus, kaip ir atstovaujamojo.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Informaciją pagal Jūsų prašymą suteiksime nemokamai. Tais atvejais, kai Jūsų prašymai bus nepagrįsti arba neproporcingi dėl jų pasikartojančio turinio, Ikandu, VšĮ gali atsisakyti imtis veiksmų pagal Jūsų prašymą.

Slapukai

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymoLietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymokitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Atkreipiame dėmesį, kad Ikandu, VšĮ svetainėse gali būti nuorodų į socialinius tinklus, kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Ikandu, VšĮ privatumo ir slapukų politiką taikome tik tada, kai lankotės Ikandu, VšĮ interneto ir jo padalinių svetainėse.

Ikandu, VšĮ nėra atsakingas už trečių šalių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Jei paspaudę nuorodą iš Ikandu, VšĮ interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus Ikandu, VšĮ tinklalapių serverių darbe fiksuojame lankytojų kompiuterių IP adresus ir atliekamus tinklalapiuose veiksmus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis, kaip ir lankymosi tinklalapiuose veiksmų seka, gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią statistinę informaciją. Informacija renkama užtikrinant kibernetinės ir informacinės saugos teisės aktų reikalavimus.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę ir svetainės darbą, Ikandu, VšĮ tinklalapiuose naudojame slapukus ir renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukai interneto svetainėje naudojami asmens sutikimu, kurį asmuo gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

Registruojantis Ikandu, VšĮ naujienlaiškiams gauti, renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir IP adresą.

Surinktus duomenis apie Ikandu, VšĮ svetainių lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Ikandu, VšĮ darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie svetainės lankytojus.

Ikandu, VšĮ svetainėse yra naudojami techniniai slapukai, kurie sukurti ir tiesiogiai naudojami pačios svetainės (be trečiųjų asmenų įsikišimo) informacijos elektroniniu ryšio tinklu perdavimui. Techniniai slapukai nėra naudojami jokiems kitiems tikslams. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Ikandu, VšĮ pasilieka teisę anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

Kontaktinė informacija

Konsultuojantis:

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Ikandu, VšĮ iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Ikandu, VšĮ duomenų apsaugos pareigūną bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą E. pristatymas;
 • el. paštu: [email protected];
 • telefonu: +370 640 12261;
 • raštu adresu Akadėmijos g. 4, LT-8412 Vilnius.

Teikiant prašymus ar skundus:

 • Darbuotojai duomenų subjekto teises įgyvendinančius prašymus ir skundus teikia Ikandu, VšĮ dokumentų valdymo sistemos „Network Gate CRM“ priemonėmis. Prašymą atrasite taip: „Projektai“ → „Naujas vidaus dok. projektas“ → „Prašymas asmens duomenų apsaugos klausimais“.
 • Buvę darbuotojai, esami ir buvę studentai, kiti duomenų subjektai prašymus ir skundus, adresuotus Ikandu, VšĮ duomenų apsaugos pareigūnui, pateikia raštu Ikandu, VšĮ kamieniniame padalinyje, tvarkančiame asmens duomenis, kuriame mokosi (-ėsi), dirbo ar turėjo (turi) kitų sutartinių santykių.
 • Prašymai taip pat gali būti teikiami ir Ikandu, VšĮ Centrinės administracijos Teisėkūros skyriaus Dokumentų valdymo poskyryje, esančiame Akademijos g. 4, Vilniuje, arba Informacinių technologijų paslaugų centro esančio 4/420 kab. Informacinių technologijų pagalbos skyriaus Naudotojų aptarnavimo poskyryje.

Baigiamosios nuostatos

Ši privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba laikytis naujų teisės aktų ar techninių reikalavimų. Naujausią šios privatumo politikos versiją visada rasite Ikandu, VšĮ tinklapyje. Atnaujinę privatumo politikos nuostatas, kurios, mūsų nuomone, bus esminės, Jums apie tai pranešime interneto svetainėje ir kitomis priemonėmis.

Atnaujinta: 2023-01-05