Konkursų Organizavimo aprašas

Ikandu, VšĮ pateikė viešai konkursų organizavimo aprašo turinį, kur trumpai ir aiškiai yra pateikiama informacija apie jų organizavimo tvarką.

I. Bendrosios nuostatos

1. Konkursų pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, organizavimo aprašas (toliau vadinama – aprašas) reglamentuoja konkursų į įstaigos skyrių vedėjų pareigas (toliau vadinama – pareigos) organizavimo tvarką.

2. Priėmimo į pareigas konkursų būdu procedūra apima:

2.1. konkurso paskelbimą;

2.2. dokumentų, kurie turi būti pateikti norint dalyvauti konkurse, priėmimą (toliau vadinama – dokumentai);

2.3. konkurso komisijos sudarymą;

2.4. konkursą.

3. Konkurso metu tikrinamos pretendentų į laisvą darbo vietą profesinės, praktinio darbo žinios, įgūdžiai, asmeninės ir dalykinės savybės.

4. Pretendentai, pateikiantys prašymą ir dokumentus dėl dalyvavimo konkurse, turi atitikti konkurso skelbime nurodytus bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus.

II. Konkurso paskelbimas

5. Atsilaisvinus arba naujai darbo vietą, įstaigos vadovas išleidžia įsakymą dėl konkurso organizavimo bei paskelbimo.

6. Skelbimą apie organizuojamą konkursą parengia įstaigos administracija ir jį skelbia, įstaigos interneto tinklalapyje, papildomai gali būti skelbiama spaudoje, ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki pretendentų atrankos dienos. Papildomai pranešimas apie organizuojamą konkursą gali būti skelbiamas specializuotuose leidiniuose ir spaudoje.

7. Skelbime nurodoma: konkurso organizatorius, pareigos, dėl kurių skelbiamas konkursas, pretendentui keliami reikalavimai, būtinų pateikti dokumentų sąrašas, prašymų dalyvauti konkurse ir dokumentų priėmimo vieta ir terminas, kur galima gauti išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą.

III. Dokumentų priėmimas

8. Pretendentas privalo pateikti:

8.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

8.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;

8.3. valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą (baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.) ir šio dokumento kopiją;

8.4. gyvenimo aprašymą;

8.5. užpildytą pretendento anketą (1 priedas). Pretendento anketa gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai, arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu;

8.5.1. pažymą iš vidaus reikalu ministerijos dėl ne teistumo;

8.5.2. pažymą iš sveikatos įstaigos (narkologinio) dėl nevartojamų jokių psichotropinių medžiagų;

8.6. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialus reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą), ir jų kopijas;

8.7. kitus konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujamus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

9. Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

10. Pretendentų dokumentus (14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną) priima Personalo skyrius ir registruoja pretendentų prašymus ir kitus pateiktus dokumentus registravimo žurnale (2 priedas).

11. Personalo skyrius, gavęs dokumentus, juos patikrina ir pretendento anketoje pažymi, ar pretendentas atitinka bendruosius reikalavimus (toliau vadinama – bendrieji reikalavimai) ir specialiuosius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme, pagal pretendento pateiktų dokumentų duomenis.

12. Pretendentams, kurie neatitinka keliamų reikalavimų, per 3 darbo dienas el.paštu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad jiems neleidžiama dalyvauti konkurse (pretendentų prašymai, ir dokumentų kopijos negrąžinami). Jeigu pretendentas atitinka šiuos reikalavimus, jam per 3 darbo dienas el.paštu išsiunčiamas pranešimas apie konkurso datą, laiką, vietą. Pretendentams, atitinkantiems konkurso reikalavimus, pateikiama konkurso programa ir pareigybės aprašymas.

IV. Konkurso komisijos sudarymas

13. Konkursui vykdyti vyriausiojo gydytojo įsakymu sudaroma konkurso komisija (toliau vadinama – komisija).

14. Komisija sudaroma ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki konkurso.

15. Komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai.

16. Įsakyme dėl komisijos sudarymo nurodomi komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai ir komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys.

17. Komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, kurie yra pretendentų sutuoktiniai, artimi giminaičiai ar asmenys, su pretendentais susiję svainystės ryšiais, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai gali būti suinteresuoti konkurso rezultatais, arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių šių asmenų nešališkumu.

18. Asmuo, paskirtas komisijos nariu, apie šių aplinkybių buvimą privalo pranešti komisijos pirmininkui. Toks komisijos narys turi būti pakeistas kitu asmeniu.

V. Konkursas

19. Komisijos nariai su pretendentų pateiktais dokumentais susipažįsta ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki konkurso.

20. Komisijos darbe turi dalyvauti visi jos nariai. Kai konkurso komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti kuris nors jos narys, ši komisija gali dirbti, jeigu jos darbe dalyvauja daugiau kaip du trečdaliai komisijos narių.

21. Pretendentai, atvykdami į konkursą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pretendentams, nepateikusiems asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, neleidžiama dalyvauti konkurse ir apie tai pažymima protokole.

22. Konkursas pradedamas pretendentams praneštu laiku. Konkursas pradedamas ir baigiamas tą pačią dieną.

23. Konkursas susideda iš testo (raštu) ir pokalbio.

24. Kiekvienas komisijos narys pretendentų žinias vertina individualiai – nuo 1 iki 5 balų, įrašydamas vertinimus į Pretendentų individualaus vertinimo lentelę (3 priedas). Blogiausias įvertinimas yra1 balas, geriausias -5 balų.

25. Pokalbio metu tikrinamos pretendento žinios apie siekiamos užimti pareigybės paskirtį, tikslus, veiklos organizavimo ypatumus, kaip pretendentas susipažinęs su teisės aktų, nurodytų konkurso programoje, turiniu, vadybos įgūdžiai. Užsienio kalbos mokėjimas, kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, asmeninės dalykinės savybės ir kt. gali būti tikrinama tiek pokalbio metu, tiek pateikiant praktines užduotis. Komisijos narys pateikia vienodus klausimus visiems pretendentams.

26. Pokalbio eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas, kuris perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie konkurso medžiagos ir saugomas Ikandu VšĮ teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Komisijos sekretorius sumuoja pretendentų testo (raštu) ir pokalbio įvertinimo balus ir įrašo į Pretendentų vertinimo balais suvestinę lentelę (4 priedas).

28. Konkursą laimi pretendentas, surinkęs daugiausia balų. Jeigu nė vienas pretendentas nesurenka daugiau nei pusės maksimalios balų sumos, konkursas laikomas neįvykusiu ir skelbiamas iš naujo nuostatų nustatyta tvarka.

29. Komisijos sekretorius surašo komisijos posėdžio protokolą, kuriame pasirašo visi komisijos nariai. Protokole nurodoma, ar konkursas laikomas įvykusiu, kuris pretendentas konkursą laimėjo. Konkurse dalyvavę asmenys tą pačią dieną supažindinami su protokolu pasirašytinai.

30. Jeigu didžiausią vienodą balų skaičių surenka keli pretendentai, apie tai komisija padaro įrašą komisijos posėdžio protokole. Šiuo atveju konkurso laimėtoją pasirenka vyriausiasis gydytojas, atsižvelgdamas į kvalifikacinius duomenis ir darbo patirtį.

VI. Pretendentų teisės ir pareigos

31. Laiku pateikti 8 punkte nurodytus dokumentus ir atvykti į konkursą.

32. Susipažinti su konkurso Taisyklėmis.

33. Nesutinkantys su komisijos sprendimu pretendentai šį sprendimą gali apskųsti raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas poliklinikos vyriausiajam gydytojui. Vyriausiasis gydytojas skundą turi išnagrinėti per tris darbo dienas. Nustačius pretendento teisių pažeidimą, panaikina komisijos sprendimą ir skelbia iš naujo konkursą, kartu pakeičiant ne mažiau kaip du komisijos narius.

VII. Baigiamosios nuostatos

34. Darbo sutartis su konkursą laimėjusiu pretendentu, sudaroma šalių susitarimu:

34.1. ne anksčiau kaip po 3 darbo dienų komisijos sprendimo apskundimo terminui pasibaigus;

34.2. vienam iš pretendentų apskundus komisijos sprendimą, skundo tyrimui pasibaigus.

35. Jeigu laimėjęs konkursą asmuo iki sprendimo skirti jį į šias pareigas priėmimo raštu atsisako eiti šias pareigas, vyriausiojo gydytojo sprendimu į šias pareigas skiriamas kitas pagal eiliškumą konkurso metu daugiausiai surinkęs balų pretendentas, jeigu jis surinko ne mažiau negu pusę maksimalios balų sumos.

36. Duomenys apie pretendentus, išskyrus šiame Apraše nurodytus atvejus, neskelbiami.