Nauji nariai: gaukite pirmąsias 7 IKANDU mokymo dienas nemokamai! Atraskite nuolaidą dabar!
Visos kategorijos
Reading Time: 7 minutes

IKANDU konkursų taikomos sąlygos

1. Įžanga
Jei anksčiau nebuvo suderintos ir pasirašytos kitos galiojančios sąlygos, taikomas šio dokumento kontekstas. Prieš jungdamiesi prie „IKANDU“ VšĮ portalo ir juo naudodamiesi, visi naudotojai privalo perskaityti šias naudotojams taikomas sąlygas. Jūsų pritarimas ir sutikimas taip pat reiškia patvirtinimą, kad supratote šias sąlygas.

2. Įmonės (organizacijos) ir naudotojų registracija Registracija

Norint naudotis „IKANDU“ VšĮ portalu, būtina tiek įmonės (organizacijos), tiek ir jos naudotojų registracija. Visi naudotojai susiejami su įmone (organizacija); tiek įmonė (organizacija), tiek ir naudotojai užregistruojami „IKANDU“ VšĮ sistemos profilyje. Naudotojo registracija taip pat laikoma patvirtinimu, kad naudotojas yra susijęs su įmone, kurios vardu jis yra registruotas. Įmonės (organizacijos) ir naudotojų registraciją galima atlikti vienu metu. Naudotojų prisijungimas yra personalizuotas; naudotojas įsipareigoja užtikrinti naudotojo vardo ir pasirinkto slaptažodžio konfidencialumą, kad leidimo neturintys asmenys negalėtų piktnaudžiauti naudotojo prisijungimu. Ši taisyklė taip pat taikoma jungiantis per nuorodas, pavyzdžiui, iš intraneto, tinklalapių, naujienlaiškių, t.t. Asmeninius naudotojo prisijungimo duomenis draudžiama perduoti kitiems. Jei vienas ar keli Jūsų įmonės darbuotojai turi prieigą prie „IKANDU“ VšĮ portalo, visi naudotojai bus registruoti jų asmeniniuose profiliuose.

 • Kokia informacija apie įmonę (organizaciją) yra registruojama? Privaloma tvarka registruojamas įmonės (organizacijos) pavadinimas ir įmonės kodas. Be pavadinimo ir įmonės kodo, taip pat gali būti registruojama ši informacija:
 • Adresas
 • Telefono numeris
 • Elektroninio pašto adresas (tai gali būti įmonės bendrasis elektroninio pašto adresas, pavyzdžiui, [email protected]. Turėkite omenyje, kad šio adreso negalima naudoti naudotojo jungimosi tikslais – žr. žemiau pateiktą informaciją).
 • Interneto svetainė

Kokio pobūdžio informacija apie naudotoją yra registruojama?

Kuriant naudotojo profilį, privaloma registruoti tik „įprastą naudotojo informaciją“, įskaitant:

 • Asmens vardą
 • Elektroninio pašto adresą: jai įmonė jau naudoja oficialų interneto srities pavadinimą, draudžiama naudoti asmeninio elektroninio pašto adresą, pavyzdžiui [email protected] ar [email protected]. Saugumo sumetimais, pašto pavadinimas turi atspindėti oficialųjį įmonės pavadinimą.
 • Be to, pavieniams naudotojams yra draudžiama naudoti įmonės bendrąjį elektroninio pašto adresą. Saugumo sumetimais, elektroninio pašto pavadinimas turi atspindėti įmonės, kuriai tas asmuo atstovauja, asmeninį naudotojo vardą. Asmeninį elektroninio pašto adresą taip pat reikalaujame naudoti tam, kad būtų galimybė naudoti bendros registruotosios prieigos (BRP) (angl. single sign-on (SSO)) sprendimus bei dviejų veiksnių (angl. two-factor) patvirtinimą (papildomo saugumo sumetimais).
 • Asmeninį prisijungimo naudotojo vardą: kaip ir elektroninis paštas, šis prisijungimo vardas turi identifikuoti faktinį naudotoją. Todėl reikalaujame, kad „IKANDU“ VšĮ portale naudotumėte prisijungimo elektroninį paštą.
 • Mobilaus telefono numerį: siekiant sudaryti galimybę naudoti dviejų veiksnių patvirtinimą (papildomo saugumo sumetimais). Kiti duomenys (pavyzdžiui, telefono numeris ir „IKANDU“ VšĮ naujienlaiškių prenumerata) registruojami savanoriškai.

3. Portalo naudojimas, tvarkant konkursus/pirkimus bei pateikiant prašymus/kainų pasiūlymus

3.1. Turimos informacijos

naudojimas ir pareiga užtikrinti konfidencialumą „IKANDU“ VšĮ ir naudotojas privalo užtikrinti, kad trečioms šalims nebūtų suteikta prieiga prie konfidencialių žinių/informacijos ir duomenų, susijusių su portalo naudojimu. Ši nuostata taip pat taikoma informacijai, susijusiai su techniniais projektais ir planais, gamybos metodais, komercine analize, skaičiavimais ir kitomis komercinėmis paslaptimis, dėl kurių pobūdžio kiti asmenys galėtų jomis pasinaudoti komerciniais ar asmeniniais tikslais. Naudotojams draudžiama naudoti informaciją apie kitus naudotojus, kurią jie gali sužinoti, arba naudoti ją kuriais nors tikslais, išskyrus tuos, kuriuos nustatė „IKANDU“ VšĮ. „IKANDU“ VšĮ darbuotojai yra pasirašę konfidencialumo deklaraciją, jiems taip pat nurodyta visus naudotojus laikyti lygiais – tiek komercine, tiek ir aptarnavimo sąlygų prasme. „IKANDU“ VšĮ gali naudoti „IKANDU“ VšĮ užregistruotą įmonės informaciją, tačiau tokia informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti parduota ar naudojama kitais komerciniais tikslais.

3.2. Prievolės ir įsipareigojimai

„IKANDU“ VšĮ veikia išimtinai kaip iniciatorių/pirkėjų ir pasiūlymų pateikėjų/tiekėjų sudarytų sutarčių tarpininkė, kuri sandorio metu neatlieka jokio kito vaidmens, todėl neatsako už bet kuriuos galimus pirkėjo ir tiekėjo konfliktus, kilusius dėl nesutarimų, susijusių su kainomis, gaminiais ar kitomis iš sandorio kylančiomis sąlygomis. Nustačius klaidų ar trūkumų, iškilusius klausimus iniciatorius privalo spręsti tiesiogiai su pasiūlymo pateikėju. „IKANDU“ VšĮ netikrina surinktos viešos informacijos arba apie registruotus naudotojus paskelbtos informacijos tikslumo ar išsamumo. „IKANDU“ VšĮ pasilieka teisę panaikinti prieigą tiems naudotojams, kurie nesilaiko galiojančių naudojimo sąlygų. Esant abejonėms, naudotojas privalo kreiptis į „IKANDU“ VšĮ. Kontaktinė informacija pateikta šių sąlygų pabaigoje. „IKANDU“ VšĮ jokiu būdu neatsako už bet kuriuos naudotojų ar trečių šalių teisėmis veikiančių vartotojų klientų patirtus tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, nepriklausomai nuo kaltės ar atsakomybės už žalos arba nuostolių priežasties. „IKANDU“ VšĮ jokiu būdu neatsako už bet kuriuos naudotojų nuostolius ar žalą, patirtą dėl konfigūracijos klaidų, naudotojų klaidų, informacijos teikėjo klaidų ar kitų klaidų, dėl kurių naudotojai negauna informacijos arba gana neteisingą informaciją. „IKANDU“ VšĮ susiekia su naudotojais, kurie įkelia ar parsisiunčia virusais užkrėstų rinkmenų, arba kurių veikla sukelia nenumatytą „IKANDU“ VšĮ serverio išteklių naudojimą. „IKANDU“ VšĮ pasilieka teisę įgyvendinti jos nuožiūra būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo tokio pobūdžio problemų. Atsakomybė už duomenis, įkeliamus/parsisiunčiamus per „IKANDU“ VšĮ portalą, tenka naudotojams. Ši nuostata taikoma tiek turiniui, tiek ir rinkmenų ir panašių dalykų formatams.

3.3. Fiktyvūs (nesąžiningi) konkursai/pirkimai ir prašymai/kainų pasiūlymai.

Ypatingais atvejais „IKANDU“ VšĮ pasilieka teisę išimti konkursus/pirkimus ir prašymus/kainų pasiūlymus bei pašalinti naudotojus iš portalo be atskiro pranešimo ir be kompensacijos už bet kurią apmokėtą licenciją. Tokiais atvejais „IKANDU“ VšĮ taip pat nagrinėja galimybes apie atitinkamos šalies ar atitinkamų šalių nusikalstamą veiklą pranešti policijai. Ši nuostata taikoma:

 • Fiktyviems (nesąžiningiems) konkursams, pirkimams, pasiūlymams ar kainų pasiūlymams, ar sąmoningai pateikus neteisingos informacijos;
 • Su gaminiais, paslaugomis ar kitkuo susijusiems konkursams/pirkimams ir kainų pasiūlymams, kai jie pažeidžia galiojančius teisės aktus.

3.4. Konkursams/pirkimams ir prašymams/kainų pasiūlymams taikomi apribojimai

Iniciatorius (pirkėjas) gali atšaukti konkursus/pirkimus. Iniciatorius privalo nurodyti atšaukimo priežastį. Tiekėjo pasiūlymas yra įpareigojantis nuo jo pateikimo momento. Paprastai iniciatorius įvertina tiekėjus pagal jų kvalifikaciją ir sutartį sudaro su geriausiai įvertintą pasiūlymą pateikusiu tiekėju (pateikusiais tiekėjais). Konkursų/pirkimų kontekste viešojo sektoriaus iniciatoriams taikomos ES direktyvos, Viešųjų pirkimų įstatymas ir Įstatymas dėl pasiūlymų pateikimo, sudarant tam tikras viešojo sektoriaus ir valstybės remiamas sutartis.

3.5. Autorių teisės

Išskyrus informaciją, kuri privalo būti viešai prieinama, visos portale skelbiamos informacijos nuosavybės ir autorinės teisės priklauso iniciatoriui/perkančiajai organizacijai (pirkėjui). Bet kurio pobūdžio informaciją (kurią galima pasiekti portale) draudžiama kuriuo nors būdu platinti ar parduoti.

3.6. Naršyklė

„IKANDU“ VšĮ palaiko populiariausias naršykles. Šiuo metu tokiomis laikomos šios naršyklės: „Google Chrome“, „Microsoft Edge“ ir „Mozilla“. „IKANDU“ VšĮ palaiko šių naršyklių naujausias ir senesnes versijas. Naudotojas pats privalo pasirūpinti savo naršyklės naujinimais. „IKANDU“ VšĮ neprisiima atsakomybės už inercijos poveikį ir portale vykstančius apsunkinančius procesus, kuriuos lemia neatnaujinta naršyklė, kaip nustatyta pirmiau pateiktoje pastraipoje.

3.7. Sąlygų pakeitimai

„IKANDU“ VšĮ pasilieka teisę be išankstinio pranešimo iš dalies keisti šias taisykles. Priėmus reikšmingų sąlygų pakeitimų, apie juos bus pranešama prisijungimo metu, o naudotojas privalo juos patvirtinti. „IKANDU“ VšĮ pasilieka teisę nustatyti, kurie pakeitimai turi būti laikomi reikšmingais.

4. Ypatingoji informacija portalo licencijos sutartį sudariusiems klientams/naudotojams

4.1. Trukmė ir nutraukimas

Jei nesusitarta kitaip, licencijos laikotarpio trukmė yra vieneri metai nuo licencijos sutarties sudarymo dienos (pasirašymo momento). Atitinkamai, sutartis automatiškai pratęsiama nepranešus apie sutarties nutraukimą likus 30 dienų iki licencijos galiojimo termino pabaigos. Bet kuris sutarties nutraukimas naudotojo arba „IKANDU“ VšĮ iniciatyva turi būti įformintas raštu, atitinkamas pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki licencijos galiojimo termino pabaigos. „IKANDU“ VšĮ pasilieka teisę nutraukti sutartis, kai pažeidžiami sutartiniai įsipareigojimai arba nesilaikoma šių sąlygų reikalavimų. Pažeidus šias sąlygas, kompensacija už nepanaudotą licencijos laikotarpį nemokama. Nutraukus sutartį, likusio licencijos laikotarpio galiojimo kaina negrąžinama. Jei sutartimi nesutarta kitaip, klientas 30 dienų laikotarpį turės prieigą savo sukauptų duomenų perkėlimui. Nepriklausomai nuo galimų atskirų susitarimų, visi su licencine sutartimi susiję pranešimai, reikalavimai ir kitos žinutės „IKANDU“ VšĮ turi būti pateikiami raštu; visus pranešimus būtina pateikti per protingą laikotarpį. Jūsų licencijos laikotarpio metu gausite jums pritaikytus naujienlaiškius, kurie padės pagerinti Jūsų kliento potyrį. Juose gali būti informacijos apie portalo naujinimus, naujas portalo funkcijas, kvietimų dalyvauti seminaruose, kursuose, t.t. Galite bet kada jų atsisakyti.

4.2. Sąskaitų pateikimo ir apmokėjimo sąlygos

„IKANDU“ VšĮ pasilieka teisę vėlesniais licencijos laikotarpiais koreguoti kainas. Jei sutartyje nėra susitarta kitaip, mūsų kainos ir mokesčiai remiasi mūsų galiojančiu kainoraščiu. Kainodaros elementai gali būti koreguojami kasmet. Sąskaita išrašoma per 1 dieną nuo licencijos gavimo patvirtinimo ar susitarimo/sutarties sudarymo. Apmokėjimo sąlygos – išankstinis mokėjimas, nebent jei yra susitarta kitaip. Visi mokėjimai turi būti sąskaitoje nurodyta valiuta, nebent jei yra susitarta kitaip. Jei pateikta sąskaita ar sąskaitos dokumentacija yra nepakankama arba jei joje yra su sąskaitose nurodytomis paslaugomis susijusių klaidų, „IKANDU“ VšĮ savo sąskaita nedelsiant ištaiso trūkstamą ar klaidingą informaciją ir užtikrina, kad būtų gauta ir pateikta teisinga informacija. Klientas apie tokias klaidas ar trūkstamą informaciją privalo pranešti per protingą laikotarpį. Klientui per suderintą laikotarpį nesumokėjus suderinto atlygio, „IKANDU“ VšĮ turi teisę reikalauti palūkanų nuo laiku nesumokėtos sumos. Palūkanų norma skaičiuojama pagal galiojančius įstatymus.

4.3. Nesumokėjimas

Klientui neįvykdžius sutartyje numatytų įsipareigojimų, laikoma, kad klientas pažeidė sutartį. Jei įsipareigojimų negalima įvykdyti dėl „IKANDU“ VšĮ kaltės arba dėl sąlygų, kurios gali būti laikomos nenugalima jėga, tai nelaikoma sutarties pažeidimu. „IKANDU“ VšĮ nedelsiant raštu kreipiasi į klientą iškart po to, kai sutarties pažeidimas yra arba turėjo būti nustatytas. Jei mokėtinas atlygis ir delspinigiai nesumokami per nustatytą jų mokėjimo terminą, „IKANDU“ VšĮ gali raštu pateikti klientui pranešimą, jog per pranešime nuodytą kalendorinių dienų skaičių nuo pranešimo gavimo dienos nesumokėjus mokėtinos sumos, sutartis bus anuliuota. Jei klientas iki šio termino sumoka mokėtiną sumą ir delspinigius, sutartis šiuo pagrindu negali būti nutraukta. Jei klientas negali įvykdyti sudarytoje sutartyje nustatytų įsipareigojimų, įskaitant įsipareigojimą laikytis terminų, klientas privalo apie tai kuo skubiau raštu informuoti „IKANDU“ VšĮ . Pranešime būtina nurodyti problemos priežastį ir, kiek įmanoma – terminą, iki kurio klientas galės įvykdyti sutartyje nustatytus savo įsipareigojimus. Klientui pažeidus sutartį, „IKANDU“ VšĮ gali sustabdyti paslaugų teikimą, jei pažeidimas yra esminis, o klientas yra raštu informuotas apie pažeidimą, arba jei pažeidimas tvarkomas skyriuje „Skundų ir ginčų sprendimas“ nustatyta tvarka.

4.4. Skundai ir ginčai

a) „IKANDU“ VšĮ yra priėmusi aiškias skundų ir ginčų su savo klientais nagrinėjimo gaires, o visi organizacijos darbuotojai yra susipažinę su tokių klausimų nagrinėjimo tvarka.

b) Skundų nagrinėjimas Kliento skundą gavęs asmuo privalo jį užregistruoti „IKANDU“ VšĮ pagalbos ir skundų valdymo sistemoje. „IKANDU“ VšĮ skundų nagrinėjimo vadovas privalo susiekti su klientu ir paprašyti skundui išnagrinėti reikalingos dokumentacijos, t.t. Gavus dokumentaciją, „IKANDU“ VšĮ per 10 darbo dienų privalo paštu arba elektroniniu paštu nusiųsti skundo pateikėjui raštu įformintą atsakymą. Atsakyme pateikiamas skundo vertinimas, paaiškinimai, kodėl skundas atsirado, ir pasiūlomas sprendimas. Klientui suteikiamas 10 darbo dienų terminas priimti arba atmesti siūlomą sprendimą.

c) Skundo pagrindas Atvejai, kai klientas gali pateikti skundą:

 • Kliento nuomone „IKANDU“ VšĮ pateikė iš esmės neteisingos informacijos.
 • Klientas mano, kad užsakymo patvirtinimas ir sąskaita prieštarauja vienas kitam. Šiuo atveju skundą būtina pateikti per 3 darbo dienas nuo sąskaitos išrašymo dienos.

d) Skundo pateikimo formai taikomi reikalavimai Skunde turi būti nurodytas skundą pateikiančios šalies pavadinimas, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. Skundas pateikiamas raštu, jame turi būti aiškus skundo priežasties aprašymas. Būtina pridėti atitinkamą dokumentaciją.

e) Skundo rezultatai „IKANDU“ VšĮ kiekvienu atveju nustato, ar skundą galima priimti nagrinėjimui, ir gali atmesti skundus, kurie pagal naudotojams taikomas sąlygas arba licencijos sutarties sudarymo metu suderintas sąlygas yra nepagrįsti. Nepriklausomai nuo galimo skundo pagrindo, kompensacijos išmokos suma negali viršyti licencijos kainos.

f) Ginčai Jei skundo nagrinėjimo metu šalims nepavyksta pasiekti susitarimo, toks atvejis laikomas ginču, kurio sprendimo bandoma ieškoti derybomis. Jei dėl sprendimo nepavyksta susiderėti per dvi savaites nuo pirminio ginčo pradžios, kiekviena šalis gali pareikalauti, kad ginčas būtų galutinai išspręstas valstybės ir miesto, kuriame „IKANDU“ VšĮ sudarė atitinkamą sutartį, teisme. 4.5. Nenugalima jėga Susidarius nuo „IKANDU“ VšĮ ir kliento valios nepriklausančiai ypatingai situacijai, dėl kurios sutarties vykdymas tampa neįmanomas, ir kuri atitinka Danijos teisėje pateiktą nenugalimos jėgos apibrėžimą, šalys susitaria nedelsiant apie ją pranešti. Šios situacijos poveikį patiriančios šalies įsipareigojimų vykdymas sustabdomas iki ypatingosios situacijos galiojimo pabaigos. To laikotarpio metu sustabdomas kitos šalies atitinkamų įsipareigojimų vykdymas. Susidarius nenugalimos jėgos situacijai, kita šalis gali nutraukti sutartį, jei poveikį patirianti šalis tam neprieštarauja, arba jei situacija užtrunka, arba jei manoma, kad situacija tęsis daugiau kaip 90 kalendorinių nuo jos susidarymo; pastaruoju atveju apie nutraukimą būtina pranešti ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Susidarius nenugalimos jėgos situacijai, šalims taikoma prievolė teikti viena kitai informaciją visais kitai šaliai svarbiais klausimais. Tokio pobūdžio informaciją būtina pranešti kuo operatyviau.

5. Klientų aptarnavimas ir „IKANDU“ VšĮ kontaktiniai duomenys Visada džiaugiamės galėdami jums padėti. Mūsų biuro darbo laikas: 08:00 – 17:00 (CET).

Pardavimai ir bendro pobūdžio klausimai: + 370 640 12261 arba [email protected]

Atnaujinta: 2023-01-22

lt_LT
×