Nauji nariai: gaukite pirmąsias 7 IKANDU mokymo dienas nemokamai! Atraskite nuolaidą dabar!
Visos kategorijos
Reading Time: 7 minutes

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SUTARTIS

IKANDU VšĮ, juridinio asmens kodas 305630575, registruotos buveinės adresas Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius (toliau – IKANDU), atst

Nepilnamečio vaiko tėvas ar teisėtas globėjas, kuris sudaro šią sutartį (toliau – Klientas), veikiantis išimtinai nepilnamečio vaiko interesais, iš kitos pusės,

IKANDU ir Klientas kartu toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė nuotoliniu būdu šią neformaliojo vaikų švietimo sutartį (toliau – Sutartis).

 1. SUTARTIES OBJEKTAS
  1. IKANDU įsipareigoja pagal šios Sutarties sąlygas organizuoti mokamus neformaliojo vaikų švietimo būrelio (toliau – Būrelis) užsiėmimus, o Klientas įsipareigoja apmokėti už pasirinktą Būrelį ir vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
 2. BŪRELIO UŽSAKYMAS
  1. Klientas nuotoliniu būdu užsako Būrelį IKANDU interneto tinklalapyje (https://ikandu.lt/) susikūręs asmeninę elektroninę paskyrą, užsakymo formoje pasirinkęs Būrelio tipą, vaikų amžiaus grupę, užsiėmimų laiką ir vietą, bei nurodęs savo ir vaiko, kuris lankys Būrelio užsiėmimus (toliau – Vaikas) asmens duomenis.
  2. Būrelis laikomos užsakytu, kuomet Klientas užsakymo formoje pažymi mygtuką „Sutinku su Sutartimi“ ir sumoka nustatyto dydžio mokestį už Būrelį. Atlikus Būrelio užsakymą, Klientui elektroniniu paštu išsiunčiamas patvirtinimas dėl atlikto užsakymo ir pateikiami pagrindiniai užsakymo duomenys.
  3. IKANDU organizuoja Būrelio užsiėmimus, jeigu susidaro ne mažesnė kaip septynių vaikų Būrelio grupė. Iki numatyto pirmojo Būrelio užsiėmimo nesusidarius minimaliai septynių vaikų Būrelio grupei, Būrelio užsiėmimų pradžios data yra automatiškai perkeliama dviejų savaičių terminui ir apie tai informuojamas Klientas elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki numatyto pirmojo Būrelio užsiėmimo dienos. Jeigu per papildomas dvi savaites nesusidaro minimali penkių vaikų Būrelio grupė, IKANDU informuoja apie tai Klientą ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki numatyto pirmojo Būrelio užsiėmimo dienos ir pasiūlo Klientui kitą Būrelio užsiėmimų vietą ir/ar laiką. Jeigu Klientui netinka IKANDU pasiūlyta kita Būrelio užsiėmimų vieta ir/ar laikas, IKANDU grąžina Klientui sumokėtus pinigus už Būrelį, atšaukia užsakymą ir vienašališkai nutraukia šią Sutartį.
 3. BŪRELIO UŽSIĖMIMŲ ORGANIZAVIMAS
  1. IKANDU organizuojami Būreliai skirstomi į du tipus:
   1. Fizinis Būrelis, kurio užsiėmimai organizuojami IKANDU patalpose, mokymų klasės principu;
   2. Virtualus Būrelis, kurio užsiėmimai organizuojami nuotoliniu būdu (internetu) virtualios mokymų klasės principu.
  2. IKANDU organizuoja Fizinio Būrelio užsiėmimus visų mokslo metų laikotarpiu, kuris laikoma, kad prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi kitų metų birželio 30 d., o Virtualaus Būrelio užsiėmimai trunka 9 mėnesius nuo būrelio pradžios.
  3. Būrelio užsiėmimai organizuojami vieną kartą per savaitę, kurių trukmė nustatyta užsakant Būrelį.
  4. Virtualaus Būrelio užsiėmimo metu, yra naudojama kompiuterinė įranga su vaizdo ir garso įrenginiais, kurių IKANDU neįsipareigoja suteikti Vaikui.
  5. Būrelio užsiėmimų metu draudžiama daryti vaizdo ir garso įrašus, bei juos viešinti tretiesiems asmenims.
  6. Būrelio užsiėmimai, kurių laikas sutampa su valstybinių švenčių dienomis ar kasmetinėmis Vaiko atostogomis mokykloje, yra perkeliami kitu Šalių suderintu laiku ir vietoje arba gali būti organizuojami Virtualaus Būrelio principu (nuotoliu būdu).
  7. Dėl IKANDU kaltės neįvykus numatytam Būrelio užsiėmimui, IKANDU pasiūlo Klientui kitą užsiėmimo laiką arba bendru Šalių sutarimu proporcingai sumažina kito mėnesio Būrelio kainą ar grąžina Klientui už neįvykusį užsiėmimą sumokėtus pinigus per 30 dienų nuo Kliento raštiško prašymo gavimo dienos.
  8. Vaikui dėl asmeninių priežasčių negalėjus dalyvauti numatytame Būrelio užsiėmime, IKANDU pateikia užsiėmimo vaizdinę-metodinę medžiagą Klientui elektroniniu paštu, kuri laikoma kompensacija už praleistą Būrelio užsiėmimą.
  9. Per vienerius IKANDU mokslo metus, Klientas gali nepateikiant jokių tai patvirtinančių įrodymų, iki trijų kartų pateisinti Vaiko nedalyvavimą numatytuose Būrelio užsiėmimuose ir už juos nemokėti. Šie pateisinti kartai bus neapmokęstinti tada, kai Klientas pažymės juos savo asmeninėje elektroninėje paskyroje iki artimiausio mėnesio 15 dienos.
  10. Vaiko Būrelio užsiėmimų lankomumą, Klientas gali tikrinti prisijungęs prie savo asmeninės elektroninės paskyros.
 4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  1. IKANDU įsipareigoja:
   1. organizuoti Būrelio užsiėmimus užsakyme pasirinktu laiku ir vietoje;
   2. organizuoti Būrelio užsiėmimus pagal individualią IKANDU ugdymo programą;
   3. suteikti prieigą prie internetinės platformos, kurioje bus organizuojami Virtualaus Būrelio užsiėmimai;
   4. Fizinio Būrelio užsiėmimų metu suteikti visas reikiamas užsiėmimams priemones.
  2. Akademija turi teisę:
   1. savo nuožiūra paskirti Būrelio užsiėmimų mokytoją. Būrelio užsiėmimų mokytojui susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint vesti užsiėmimų, jį pavaduoja kitas IKANDU nuožiūra paskirtas mokytojas;
   2. reikalauti, kad Klientas imtųsi efektyvių priemonių dėl netinkamo Vaiko elgesio Būrelio užsiėmimų metu;
   3. pašalinti iš Būrelio užsiėmimo Vaiką už šiurkščius moralės ir/ar elgesio normų pažeidimus, nedelsiant apie tai informuojant Klientą. Susiklosčius tokiai situacijai, sumokėti pinigai už Būrelį nėra grąžinami.
  3. Klientas įsipareigoja:
   1. užsakydamas Būrelį, nurodyti teisingus savo ir Vaiko asmens duomenis;
   2. Virtualaus Būrelio užsiėmimų metu suteikti Vaikui reikalingą kompiuterinę įrangą ir interneto ryšį;
   3. užtikrinti, kad Vaikas sistemingai ir nevėluodamas dalyvautų Būrelių užsiėmimuose;
   4. iš anksto įspėti IKANDU, jei Vaikas turi kokių nors specialių poreikių ar sveikatos sutrikimų, kurie gali pasireikšti Būrelio užsiėmimų metu;
   5. atlyginti Vaiko padarytą žalą IKANDU ir/ar tretiesiems asmenims Būrelio užsiėmimų metu;
   6. neperleisti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir įgytų teisių tretiesiems asmenims;
   7. nekopijuoti ir kitaip nesaugoti bei nesidalinti su trečiaisiais asmenimis IKANDU ugdymo programa, kuri yra laikoma Akademijos intelektinės veiklos rezultatu, kurią reikalinga saugoti kaip konfidencialią informaciją.
  4. Klientas turi teisę:
   1. būti informuotas apie Vaiko pasiekimus ir elgesį Būrelio užsiėmimų metu;
   2. dalyvauti Klientams skirtuose renginiuose ar susirinkimuose.
 5. ATSISKAITYMAI
  1. Būrelio kaina yra nustatoma pagal pasirinktą Būrelio tipą.
  2. Įprastai laikoma, kad per kalendorinį mėnesį įvyksta keturi Būrelio užsiėmimai, tačiau užsiėmimų įvykus daugiau arba mažiau, atitinkamu atveju Būrelio kaina proporcingai daugiau arba mažiau įvykusių užsiėmimų skaičiui yra padidinama ar sumažinama, pateikiant apmokėti kito mėnesio sąskaitą už Būrelį.
  3. Klientas už Būrelį moka tokia tvarka:
   1. pirmąją įmoką, kurios dydis yra lygus vieno kalendorinio mėnesio (keturių) Būrelio užsiėmimų skaičiui, sumoka Būrelio užsakymo metu. Jei IKANDU suorganizuoja mažiau negu keturis Būrelio užsiėmimus per pirmąjį kalendorinį mėnesį, proporcingai neįvykusių užsiėmimų skaičiui yra sumažinama kito mėnesio sąskaita už Būrelį arba priešingai – jei IKANDU suorganizuoja daugiau negu keturis Būrelio užsiėmimus per pirmąjį kalendorinį mėnesį, proporcingai daugiau įvykusių užsiėmimų skaičiui yra padidinama kito mėnesio sąskaita už Būrelį.
   2. kitas įmokas sumoka iki einamojo mėnesio 10-tos dienos, pagal IKANDU pateiktas apmokėti sąskaitas už Būrelį.
  4. Iki kiekvieno einamojo mėnesio 6-tos dienos, Klientui skirtas sąskaitas už Būrelį, IKANDU patalpina Kliento asmeninėje elektroninėje paskyroje ir išsiunčia Klientui elektroniniu paštu.
  5. Klientui vėluojant daugiau nei du mėnesius iš eilės apmokėti IKANDU sąskaitas, IKANDU turi teisę vienašališkai, be papildomo perspėjimo nelesti Vaikui dalyvauti IKANDU organizuojamuose Būrelio užsiėmimuose iki kol Klientas visiškai atsiskaitys su IKANDU. Draudimas Vaikui dalyvauti IKANDU organizuojamuose Būrelio užsiėmimuose neatleidžia Kliento nuo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.
 6. NUOLAIDOS
  1. Šioje Sutartyje nurodytos nuolaidos taikomos automatiškai Klientui užsakant Būrelį tuo pačiu elektroninio pašto adresu.
  2. Atsižvelgiant į Kliento lojalumą, IKANDU taiko trijų lygių narystes: MĖLYNA, AUKSINĖ, PLATININĖ ar DEIMANTINĖ, kurios suteikia atitinkamas nuolaidas Klientui užsakant kitų IKANDU mokslo metų Būrelį (nuolaidos nesumojamos):
   1. MĖLYNO lygio (5 proc. nuolaida) narystė suteikiama Klientui, jei Vaikas nepertraukiamai vienerius IKANDU mokslo metus lankė būrelio užsiėmimus ir/ar vieną kartą vyko į IKANDU vasaros stovyklą;
   2. AUKSINIO lygio (10 proc. nuolaida) suteikiama Klientui, jei Vaikas nepertraukiamai dvejus IKANDU mokslo metus lankė būrelio užsiėmimus ir/ar du kartus vyko į IKANDU vasaros stovyklą arba nepertraukiamai bet kuriuos vienerius IKANDU mokslo metus lankė būrelio užsiėmimus ir bet kuriais metais vieną kartą vyko į IKANDU vasaros stovyklą;
   3. PLATININIO lygio (15 proc. nuolaida) suteikiama Klientui, jei Vaikas nepertraukiamai trejus IKANDU mokslo metus lankė būrelio užsiėmimus ir/ar tris kartus vyko į IKANDU vasaros stovyklą arba nepertraukiamai bet kuriuos vienerius IKANDU mokslo metus lankė būrelio užsiėmimus ir bet kuriais metais du kartus vyko į IKANDU vasaros stovyklą.
   4. DEIMANTINIO lygio (20% proc. nuolaida) pritaikoma perkant dvi paslaugas IKANDU ar tais pačiais kalendoriniais metais besimokant dviems (ar daugiau) vaikams iš vienos šeimos. Nuolaida – taikoma nuo standartinės būrelio užsiėmimų mėnesinės kainos. Vienam iš šeimos vaikų nutraukus Paslaugų teikimą arba atsisakius jau užsakytos IKANDU paslaugos tam pačiam vaikui, automatiškai panaikinama DEIMANTINĖ nuolaida ir įsigalioja standartinė Būrelio kaina bei pradės galioti lojalumo nuolaida, jeigu Klientui ji priklauso.
   5. SPECIALIO lygio (100% proc. nuolaida) taikoma vaikams kurie neturi galimybės susimokėti už Būrelį, tačiau mokosi ir turi mokytojų, bei socialinių darbuotojų rekomendacijas.
 7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
  1. Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo momento, kai Klientas Būrelio užsakymo formoje pažymi mygtuką „Sutinku su Sutartimi“ ir sumoka nustatyto dydžio mokestį už Būrelį.
  2. Sutartis galioja:
   1. Iki IKANDU mokslo metų pabaigos, jei Klientas užsakė Fizinio Būrelio užsiėmimus;
   2. neapibrėžtą terminą, jei Klientas užsakė Virtualaus Būrelio užsiėmimus.
  3. Ši Sutartis gali būti nutraukta bendru Šalių raštišku susitarimu.
  4. Klientas turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, nenurodydamas svarbių priežasčių, tačiau apie tai raštu pranešęs IKANDU ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki einamojo mėnesio pabaigos. Klientas nutraukęs Sutartį šiuo Sutarties punktu, nėra atleidžiamas nuo pareigos sumokėti Būrelio mokestį už einamąjį mėnesį.
  5. Jeigu dėl IKANDU kaltės daugiau nei du kartus iš eilės nėra suorganizuojami Būrelio užsiėmimai, Klientas turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, apie tai raštu įspėjęs IKANDU prieš 2 kalendorines dienas. Klientui nutraukus Sutartį šiuo Sutarties punktu, IKANDU grąžina Klientui jo sumokėtus pinigus už nesuorganizuotus Būrelio užsiėmimus.
  6. IKANDU turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą dėl Kliento kaltės, apie tai raštu įspėjusi Klientą prieš 7 kalendorines dienas jeigu:
   1. Vaiko elgesys prieštarauja moralės ir/ar bendroms elgesio normoms;
   2. Vaikas daugiau nei du mėnesius iš eilės praleidžia Būrelio užsiėmimus be jokių priežasčių;
   3. Klientas vėluoja daugiau kaip du mėnesius iš eilės visiškai ar iš dalies apmokėti jam pateiktas IKANDU sąskaitas.
  7. Sutarties nutraukimas Kliento iniciatyva nesant IKANDU kaltės ar dėl Kliento kaltės neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Akademija pagal jam pateiktas apmokėti sąskaitas.
 8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
  1. Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.
  2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.
  3. Jei Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.
  4. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms dėl kurių IKANDU negali organizuoti Fizinio Būrelio užsiėmimų, Sutarties galiojimo terminas yra automatiškai pratęsiamas tiek, kiek egzistavo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės arba bendru Šalių sutarimu Fizinio Būrelio užsiėmimų tipas laikinai pakeičiamas į Virtualaus Būrelio užsiėmimų tipą, nepakeičiant kitų šios Sutarties sąlygų.
 9. KITOS NUOSTATOS
  1. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija, taip pat su šia Sutartimi susijusios pretenzijos turi būti pateiktos raštu ir yra laikomos tinkamai įteiktomis, jei yra siunčiamos registruotu paštu ar elektroniniu paštu arba įteikiant asmeniškai, naudojant šiuos kontaktinius duomenis: IKANDU adresu Akademijos g. 4, 4/420, Vilniaus raj., Vilnius m. Lietuva ar elektriniu paštu [email protected]; Klientui jo asmeninėje elektroninėje paskyroje nurodytais kontaktais.
  2. Šalys privalo nedelsdamos raštu informuoti viena kitą apie jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Bet kuri Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų kitai Šaliai, jeigu pastarosios įsipareigojimai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies rekvizitus, neatitinka šios Sutarties 8.1 punkto reikalavimų arba, kad pranešimai, siųsti pagal tokius rekvizitus, nebuvo gauti.
  3. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  4. IKANDU renka, saugo ir naudoja asmens duomenis apie Klientą ir Vaiką laikydamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų. Klientas, sudarydamas šią Sutartį patvirtina, kad jam buvo sudarytos sąlygos ir jis susipažino su IKANDU galiojančia privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo, savo teisėmis ir sutinka, jog IKANDU rinktų ir tvarkytų jo ir Vaiko asmens duomenis, būtinus šios Sutarties vykdymui. Klientas, norėdamas pakartotinai perskaityti IKANDU galiojančią privatumo politiką dėl asmens duomenų tvarkymo, tai gali atlikti atvykęs tiesiogiai į IKANDU arba IKANDU interneto tinklalapyje (https://ikandu.lt/privatumo-politika/).
  5. Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 kalendorinių dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į kompetentingą ginčus nagrinėjančią instituciją.
  6. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš Sutarties yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. +370 5 262 6751, faksas + 370 5 279 1466, el. paštas [email protected], interneto tinklalapis http://www.vvtat.lt/).
  7. Tuo atveju, jeigu Klientui kyla bet kokių su šios Sutarties aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Klientas gali susisiekti su IKANDU, VšĮ šiais bendraisiais kontaktais: telefonu +370 640 12261 arba elektroniniu paštu [email protected].
lt_LT
×