Reading Time: 2 minutes

Žmogaus saugos bendroji programa:

Sveikatos ugdymo bendroji programa:

Rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo programa:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa:

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa:

Vidurinio ugdymo bendrosios programos:

Sutikimai vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas: